پاک کن انیورسال (جدا کن پوست از مغز )

پاک کردن و یا جدا سازی تمام محصولات مانند مغز و پوست از هم یا محصول تو پر از توخالی و یا آشغال گیری و شن گیری حبوبات در ابعاد کارگاهی کوچک

پاک کن انیورسال (جدا کن پوست از مغز )

پاک کن، جدا کن، الک مغز، جدا کن پوست از مغز، سوا کن، غربال، باد کش

پاک کن انیورسال (جدا کن پوست از مغز )

محصولات مرتبط