شن گیر

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

شن گیر

خط بوجاری حبوبات، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، پولیش حبوبات، غربال، الک، تمیز کنی

شن گیر

محصولات مرتبط