سیکلون گرد و غبارگیر

جذب، تجمیع و فیلتراسیون ذرات معلق هوا و گرد و غبار ناشی از فن های دستگاه ها در مراحل تفکیک پوست از مغز

سیکلون گرد و غبارگیر

خاک گیر، سیلو گرد و غبار گیر، فیلتر هوا

سیکلون گرد و غبارگیر

محصولات مرتبط