الک یک طبقه (سرند)

سرند یا الک یک طبقه برای درجه بندی محصول یا جدا سازی محصول در 2 اندازه

الک یک طبقه (سرند)

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک یک طبقه (سرند)

محصولات مرتبط