انواع الک چند قسمته ( سرند یا غربال افقی )

سرند یا الک یک طبقه برای درجه بندی محصول یا جدا سازی محصول در 2 اندازه

انواع الک چند قسمته ( سرند یا غربال افقی )

الک های افقی بر اساس سه مشخصه (نوع محصول ورودی- تعداد سایز- ظرفیت) تعیین میشود. 2 قسمته بودن الک و یا استفاده از الک های طبقاتی و همچنین تکنولوژی ویبراسیون، بعد از مشخص شدن محصول و هدف انتخاب میشود

انواع الک چند قسمته ( سرند یا غربال افقی )

محصولات مرتبط