الک یک طبقه (سرند)

الک یک طبقه (سرند)

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

الک یک طبقه (سرند)
سرند یا الک یک طبقه برای درجه بندی محصول یا جدا سازی محصول در 2 اندازه

محصولات مرتبط