درجه بند (غربال)

دستگاه درجه بند گرد یا درام برای درجه بندی یا سورتینگ محصول در اندازه های خاص

درجه بند (غربال)

درجه بند، سایز بند، نمره کن، غربال، سورت، سورتینگ، پاک کن، جدا کن، سورت، ترمینال فرآوری

درجه بند (غربال)

محصولات مرتبط