پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

ساخته شده برای کندن پوست سبز اولیه گردو بعد از چیدن از درخت

پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

پوست گیر، پوست کن، پوست سبز گیر، پوست کن سبز، ترمینال ضبط، شستشو، پوچ گیر، رو آبی گیر، پسته تر، ترمینال، حوض خشک

پوست کن گردو (پوست سبز گردو)

محصولات مرتبط