الک اولیه

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

الک اولیه

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

الک اولیه

محصولات مرتبط