پاک کن طولی (جداکن پوست از مغز 4 قسمته)

جدا سازی پوست از مغز و درجه بندی مغز در 4 اندازه (الک طولی)

پاک کن طولی (جداکن پوست از مغز 4 قسمته)

پاک کن، جدا کن، الک مغز، جدا کن پوست از مغز، سوا کن، غربال، باد کش

پاک کن طولی (جداکن پوست از مغز 4 قسمته)

محصولات مرتبط