روغن زن

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

روغن زن

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

روغن زن

محصولات مرتبط