سنگ گیر

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

سنگ گیر

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

سنگ گیر

محصولات مرتبط