آب گیر سانتریفیوژ

اطلاعات تکمیلی اضافه خواهد شد...

آب گیر سانتریفیوژ

خط فرآوری کشمش، شن گیری، درجه بندی، پاک کنی، نخاله گیر، سنگ گیری، سانتریفیوژ، الک، تمیز کنی، روغن زنی، دم گیری

آب گیر سانتریفیوژ

محصولات مرتبط