سرند نمک گیر

الک یا سرند ویبراتور برای جداسازی نمک های شل و نچسبیده در مرحله قبل از بسته بندی

سرند نمک گیر

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

سرند نمک گیر

محصولات مرتبط