خشک کن ( رطوبت گیر)

برای خشک کردن یا رطوبت گیری بعد از مرحله طعم زنی و افزودن طعم و دیگر افزودنیها به محصول برشته شده

خشک کن ( رطوبت گیر)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

خشک کن ( رطوبت گیر)

محصولات مرتبط