طعم زن دوار (شورکن دوار)

طعم زن دوار (شورکن دوار)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

طعم زن دوار (شورکن دوار)

محصولات مرتبط