نوار کنترل

نوار کنترل و انتقال دهنه به مراحل دیگر فرآیند

نوار کنترل

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

نوار کنترل

محصولات مرتبط