طعم زن (شور کن)

طعم زنی محصول و یا اختلاط یکنواخت افزودنیها با محصول بصورت پیوسته در امتداد خط


طعم زن (شور کن)

برشته کنی، تفت هی، شور کاری، طعم دهی، بو دادن، لووک، آجیل، روکش دار کردن، برشته کنی با هوای داغ، برشته کن کانتینیوس، خشک کن، بسته بندی

طعم زن (شور کن)

محصولات مرتبط