روش دو

در صورتیکه نیاز به دریافت اطلاعات از دستگاه یا دستگاه هایی دارید، لطفا در قسمت پیام حتما نوع محصول ورودی به دستگاه یا زمینه کاری شما، ظرفیت و کارایی مورد انتظار شما از دستگاه نوشته شود.

روش یک